Aktualności

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Sieradzu

« wróć

Do celów konferencji należy poddanie dyskusji naukowej zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście aksjologicznym i normatywnym. Dane osobowe, stanowiące obecnie znaczący komponent obrotu gospodarczego, są objęte ustandaryzowaną ochroną prawną na poziomie UE i krajowym, co nie oznacza jednak wykluczenia wszelkich wątpliwości dotyczących rozumienia systemu ochrony danych osobowych. Co więcej, obserwowane obecnie  komercyjne podejście do danych osobowych może prowadzić do powstania zjawisk niekorzystnych dla ochrony prywatności osoby fizycznej, co wymaga nie tylko działań w obrębie prawnym, lecz przede wszystkim wzmożonych wysiłków w zakresie traktowania ochrony danych osobowych w kategoriach społecznej odpowiedzialności biznesu i standardów etycznych funkcjonowania administracji publicznej.

Organizowana konferencja podejmie wskazane wątki na kanwie przepisów prawa europejskiego i krajowego regulujących ochronę danych osobowych.